Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1 Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en op alle overeenkomsten tot
koop, verkoop of uitvoering van werk tussen Attack BV en de opdrachtgever voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Attack B.V., voor
de uitvoering waarvan door Attack B.V. derden dienen te worden betrokken.
1.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Attack B.V. en de opdrachtgever zullen alsdan in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.
1.5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest' van deze bepalingen
1.6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan
dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.7. Indien Attack B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Attack B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen
om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2 Aanbiedingen en prijzen
2.1 Alle aanbiedingen van Attack BV, in welke vorm ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de
offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Attack BV is bevoegd haar aanbod te herroepen binnen
5 dagen nadat zij de aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever heeft ontvangen.
2.2 De genoemde prijzen in aanbiedingen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van
overheidswege.
2.3 Indien opdrachtgever van een aanbieding gebruik wenst te maken is deze voor Attack B.V. pas bindend,
wanneer door Attack B.V. een exemplaar van de aanbieding voor akkoord getekend retour is ontvangen,
dan wel deze door Attack B.V. schriftelijk is bevestigd, dan wel bij gebreke daarvan, zodra door Attack
B.V. met de uitvoering wordt aangevangen krachtens uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van
de opdrachtgever.
2.4 Indien door Attack B.V. mondelinge informatie is verstrekt, dan wel anderszins enige opgave is gedaan,
dient dit slechts ter indicatie.
2.5 Indien, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, een of meer van de prijsfactoren een prijsstijging
anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst, ondergaan van meer dan 10% is en
plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever
die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een
schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Attack BV alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op
basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit
een bevoegdheid of een op Attack BV rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat
de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

3 Leveren van diensten
3.1 Het leveren van diensten geschiedt door het behandelen van de door de opdrachtgever aangegeven
plaatsen en/of objecten, en meer indien Attack BV dit nodig acht, om het geconstateerde ongedierte
preventief dan wel curatief te bestrijden en/of te weren.
3.2 Indien de opdrachtgever nalatig is met het verstrekken van informatie noodzakelijk voor de behandeling,
zullen de aanvullende kosten noodzakelijk voor verdere behandeling volledig voor rekening van de
opdrachtgever komen.
3.3 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat uitvoerend personeel van Attack BV de werkzaamheden
na aankomst direct kan aanvangen. Daartoe moet o.a. vrije toegang worden verleend tot alle te
behandelen ruimtes, lokaliteiten, terreinen e.d. Wanneer door toedoen van de opdrachtgever wachttijd
ontstaat, heeft Attack BV het recht de betreffende kosten aan opdrachtgever door te berekenen.
3.4 Een eventuele weigering om toegang te verlenen ontheft de opdrachtgever niet van zijn
betalingsverplichtingen.
3.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst/behandeling blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in
onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van
de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde
instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief
opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd
of verlaagd. Attack BV zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging
van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen
de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
3.6 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Attack BV
gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen
opdrachtgever. bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering
opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop
daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde
overeenkomst levert geen toerekenbare tekortkoming van Attack BV op en is voor de opdrachtgever
geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
3.7 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Attack BV een verzoek tot wijziging van de overeenkomst
weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld
voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

4 Huur en verhuur
4.1 Een door Attack BV afgesloten huurovereenkomst vangt aan op de dag van levering van het gehuurde
en eindigt op de dag waarop het gehuurde compleet door Attack B is terug ontvangen.
4.2 De noodzakelijke kosten van transport, montage en demontage, alsmede eventuele schade ten gevolge
van demontage komen voor rekening van opdrachtgever.
4.3 Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden overeenkomstig zijn bestemming.
Opdrachtgever is derhalve verplicht het gehuurde te behandelen volgens de bedieningsinstructies.
4.4 Opdrachtgever verklaart door acceptatie van het gehuurde dit in goede staat te hebben ontvangen, het in
die staat te zullen houden en als dus na de huurperiode weer op te leveren, behoudens normale slijtage,
zulks te onzer beoordeling.
4.5 Kosten van onderhoud en herstel, noodzakelijk anders dan ten gevolge van normale slijtage zijn voor
rekening van opdrachtgever.
4.6 Eventuele storingen dienen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur gemeld te worden aan Attack
BV. Een storing wordt door Attack B.V. zo mogelijk ter plaatste gerepareerd voor rekening van
opdrachtgever, tenzij een en ander het gevolg is van normale slijtage of van gebrek in het gehuurde zelf.
4.7 Door Attack BV wordt het recht voorbehouden het gehuurde ten allen tijden te controleren of te doen
controleren. Opdrachtgever verplicht zich hieraan zijn medewerking te verlenen en het gehuurde niet te
vervoeren naar een andere plaats zonder onze uitdrukkelijke toestemming.
4.8 Opdrachtgever dient Attack B.V. onverwijld kennis te geven van een eventuele
beslaglegging op zijn goederen of een gedeelte daarvan en voorts zijn faillissement of surseance van
betaling en is verlicht immer de beslag leggende, curator dan wel bewindvoerder op de hoogte te
brengen van de met Attack B.V. bestaande huurovereenkomst(en)
4.9 Indien het gehuurde gedurende de looptijd van de overeenkomst, door wat voor oorzaak dan ook,
verloren gaat, dient opdrachtgever Attack B.V. daarvan direct op de hoogte te stellen en is hij gehouden
aan de dagwaarde van het gehuurde bij wijze van schadevergoeding aan Attack B.V. te voldoen.

5 Facturering en Betaling
5.1 Betalingen dienen te geschieden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening.
Indien de behandeling in gedeelten wordt uitgevoerd is Attack B.V. bevoegd deze in gedeelten te
factureren.
5.2 Attack BV is ten allen tijden gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen en/of diensten.
5.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is zij vanaf
die datum een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, verhoogd met 2 procent,
te rekenen vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden.
5.4 Indien de opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk
gebruikelijk is. Indien Attack B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs
noodzakelijk waren en de opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor
vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op
de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens
rente verschuldigd.
5.5 Na levering blijven de goederen eigendom van Attack BV totdat opdrachtgever aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan.
5.6 Attack BV behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren
zaken voor tot het tijdstip waarop opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen aan Attack BV heeft
voldaan.
5.7 Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever de zaken niet op
enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier
brengen.
5.8 Opdrachtgever moet Attack BV direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of
andere rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
5.9 Opdrachtgever moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als
identificeerbaar eigendom van de Attack BV bewaren.

6 Overmacht
6.1 Attack B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij
daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop
Attack B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Attack B.V. niet in staat is zijn verplichtingen
na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Attack B.V. of van derden daaronder begrepen. Attack
B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Attack B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
6.3 Attack B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan
opdrachtgever.
6.4 Voorzoveel Attack B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Attack B.V. gerechtigd om het
reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is
gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

7 Aansprakelijkheid
7.1 Indien Attack B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze
bepaling is geregeld.
7.2 Attack B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Attack B.V. is
uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7.3 Indien Attack B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
Attack B.V. beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.4 De aansprakelijkheid van Attack B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van
haar verzekeraar in voorkomend geval.
7.5 Attack B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend
verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten
gemaakt om de gebrekkige prestatie van Attack B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor
zoveel deze aan Attack B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming
of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Attack B.V. is nimmer
aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten
is aan opzet of grove schuld van Attack B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.

8 Garantie
8.1 Op de door Attack B.V. geleverde goederen gelden de door haar leveranciers vastgestelde
garantiebepalingen, tenzij anders wordt overeengekomen.
8.3 Voor zover niet anders overeengekomen, wordt op verrichte werkzaamheden geen garantie gegeven.
8.3 Alle garantieverplichtingen vervallen indien:
• er nabewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder onze voorafgaande toestemming zijn
uitgevoerd door opdrachtgever, dan wel door door haar ingeschakelde derden;
• het geleverde niet goed is onderhouden;
• het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt.
alles ter beoordeling van Attack B.V.
8.4 Rapportages n.a.v. inspecties op het al dan niet muisdicht zijn van een pand gelden zuiver als een
advies. Attack BV is niet verantwoordelijk voor het juist uitvoeren van de door haar medewerkers
gegeven aanbevelingen en eventuele niet opgemerkte bouwkundige gebreken.

9 Annulering, opschorting en beëindiging
9.1 Attack B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Attack B.V. ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de
opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of
indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Attack B.V. kan worden
gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
9.2 Voorts is Attack B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst
in redelijkheid niet van Attack B.V. kan worden gevergd.
9.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Attack B.V. op de opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien Attack B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij
haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
9.4 Indien Attack B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
9.5 Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Attack B.V. gerechtigd tot vergoeding
van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
9.6 Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze
niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Attack B.V. gerechtigd de overeenkomst terstond en met
directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van een toerekenbare
tekortkoming, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
9.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Attack B.V., zal Attack B.V. in overleg met de
opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij
de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor
Attack B.V. extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening
gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen,
tenzij Attack B.V. anders aangeeft.
9.8 ln geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging -
indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven- ten laste van de opdrachtgever,
van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over
zijn vermogen kan beschikken, staat het Attack B.V. vrij om de overeenkomst terstond en met directe
ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Attack
B.V. op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

10 Overdracht aan derde
10.1 Ingeval opdrachtgever haar bedrijfsactiviteiten overdraagt aan een derde partij dan stelt opdrachtgever
Attack B.V. daarvan onverwijld schriftelijk in kennis en draagt opdrachtgever voor zoveel als mogelijk
zorg voor de overdracht van lopende overeenkomsten op die derde, bij gebreke waarvan declaraties uit
hoofde van doorlopende (service)overeenkomsten c.q. werkzaamheden door Attack B.V. uitgevoerd als
gevolg van een gebrek aan wetenschap inzake die overgang, door opdrachtgever dienen te worden
voldaan.

11 Geschillen en toepasselijk recht
11.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die daaruit
voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing ook indien aan een verbintenis geheel of
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken
partij aldaar woonplaats heeft.
11.2 Alle geschillen zullen, voorzover de wet dat toestaat, uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de
bevoegde rechter in Alkmaar.

  • Neem contact op
  • Bel ons gratis op 0800 024 20 00
  • Bel mij terug
    Velden met een * zijn verplicht
  • Of stuur ons een email
Leer meer over ongedierte!
Ik wil meer weten over:
Bekijk oplossingen
Op zoek naar een adviseur?
Bekijk ons werkgebied:
Bekijk locatie

Nieuws

Oplossing voor bedrijven Oplossing voor bedrijven Bent u particulier? Attack biedt voor elk soort ongedierte een effectieve oplossing. Bent u particulier? Attack biedt voor elk soort ongedierte een effectieve oplossing.